Dobór separatorów substancji ropopochodnych 

 

Ilość ścieków opadowych

Przepływ nominalny (ilość ścieków wymagająca podczyszczenia)

 

Qnom = qnom·F·ψ

 

Qnom – intensywność opadów [dm3/(s·ha)]; zgodnie z Rozporządzeniem MOŚ z 18.11.2014r.:

– 77 dm3/(s·ha) dla obiektów magazynowania i dystrybucji paliw

– 15 dm3/(s·ha) dla terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych

do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha

F – powierzchnia zlewni [ha]

ψ – współczynnik spływu

 

Rodzaj zlewni Współczynnik spływu ψ
Dachy o nachyleniu powyżej 15º 1,00
o nachyleniu poniżej 15º 0,80
żwirowe 0,50
 Asfalt 0,8-0,90
 Kostka 0,8-0,85
 Żwir 0,15-0,30
 Ogrody dachowe 0,30
 Rampy i myjnie samochodowe 1,00
 Płyty z zalewanymi spoinami, pokryte papą lub betonem 0,90
 Chodniki pokryte płytami 0,60
 Chodniki niepokryte płytami, podwórza, aleje 0,50
 Place do gier i place sportowe 0,25
 Zieleń, ogrody 0,10-0,15
 Parki 0,05

 

Przepływ maksymalny

 

Qmax= qmax·ψ·φ

 

qmax – natężenie deszczu maksymalnego / natężenie opadu maksymalnego nawalnego [dm3/(s·ha)]

qmax = 6,631 * 3√H2*C
t 2/3

H – roczny opad normalny (średnio 600 mm) [mm]

t – czas trwania deszczu [min]

C – częstotliwość występowania deszczu [lata]

P – prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu [1/rok]

 

P C Qmax [dm3/s·ha] dla t [min]
[1/rok]  [lata]   t =10 min  t =15 min
100,0 1,0 100,0 77,0
50,0 2,0 126,0 97,0
20,0 5,0 172,0 132,0
10,0 10,0 216,0 166,0
5,0 20,0 273,0  210,0

 

F – powierzchnia całkowita zlewni [ha]

ψ – współczynnik spływu (patrz „Przepływ nominalny”)

φ – współczynnik opóźnienia (retencji) zależny od wielkości, kształtu i spadku zlewni

 

φ = 1
n√F

 

gdzie n = 4-8

Im zlewnia bardziej zwarta (zbliżona kształtem do koła), a spadki większe – tym większe n. Im zlewnia bardziej płaska i wydłużona – tym mniejsze n.

 

 

Ścieki technologiczne

 

Na podstawie normy PN-EN 858-2

 

Qnom urządzenia = 2 · Qs· fd

 

Qs – ilość ścieków technologicznych; obliczenia wg normy PN-EN 858-2

Qs = Qs1· Qs2· Qs3· Qs4· Qs1· Qs1 [dm3/s]

Qs1 – ilość ścieków z punktów czerpalnych

Qs2 – ilość ścieków z myjni samochodowej. Dla jednego urządzenia przyjmuje się Qs2 ≥ 2 dm3/s; dla większej liczby urządzeń przyjmuje się: 2 dm3/s dla pierwszego urządzenia, 1 dm3/s dla następnych

Qs3 – ilość ścieków z wysoko ciśnieniowych myjni i agregatów czyszczących. Dla jednego urządzenia przyjmuje się Qs3 ≥ 2 dm3/s; dla większej liczby urządzeń przyjmuje się: 2 dm3/s dla pierwszego urządzenia, 1 dm3/s dla następnych

Qs4 – ilość innych ścieków technologicznych

 

 

Średnica zaworów czerpalnych
Punkt czerpalny DN 15 (1/2”) DN 15 (1/2”) DN 25 (1”)
Ilość ścieków Qs1 [dm3/s]
 1  0,50  1,00  1,70
 2  0,50  1,00  1,70
 3  0,35  0,70  1,20
 4  0,25  0,50  0,85
 ≥5  0,10  0,20  

 

Gęstość cieczy separowanej [g/cm3] fd
 do 0,85  1,00
 powyżej 0,85 do 0,90  1,50
 0,90 do 0,95  2,00

Dobór wielkości separatora

Ścieki opadowe
Separatory koalescencyjne Qnom separatora (NS) > Qmax ścieków  
Separatory lamelowe Qnom separatora (NS) > Qmax ścieków Qmax separatora (NS) > Qmax ścieków
Separatory koalescencyjne z by-passem
Ścieki technologiczne
Separatory koalescencyjne Qnom separatora (NS) > Qmax ścieków  

Pojemność osadnika

  Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego Minimalna pojemnosć osadnika
Żadna - kondensat Nie wymaga
Mała – ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego
– wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych. tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych

 100 · NS  a
fd

 Średnia – stacje benzynowe, myjnie samochodowe łączne, mycie części
– place do mycia autobusów
– ścianki z garaży i placów parkingowych pojazdów
– elektrownie, zakłady mechaniczne

 200 · NS  b
fd

Wysoka – urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
– place do mycia samochodów ciężarowych

 300 · NS  b
fd

  – automatyczne myjnie samochodowe, tj. obracalne, przejazdowe

 300 · NS  c
fd

a Nie dotyczy separatorów mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi
b Minimalna pojemność osadników 600 l.
c Minimalna pojemność osadników 5000 l.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl